< กลับไปหน้าพื้นที่เรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสน


"กิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสนเป็นดังนี้ ช่วงเปิดเรียนปกติ ครูได้จัดกิจกรรมดังนี้ - จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีชัวโมงการเล่นอิสระทุกวัน โดยให้เด็กได้เลือกิจกรรมที่อยากทำและพาเด็กไปทำโดยการดูแลของครูอย่างใกล่้ชิด - จัดกิจกรรมการเรียนโดยให้ชุชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยให้ชุมชน ปราช์ญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำของเล่นให้เด็กได้เล่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล่น ช่วงสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคโควิท- 19 ในพื่้นที่ทำให่้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ปกติ ครูจึงได้จัดกิจกรรมดังนี้ - ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กได้จัดกิจกรรมการเล่นอย่างอิสระที่บ้านโดย ครูได้สื่อสารกับผู้ปกครองทางไลน์ และได้แนะนำแนวทางการการจัดกิจกรรมให้เด็ก และภาพกิจกรรมที่เด็กทำมาส่งครู"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสน image ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสน image ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสน image

ประเภท

  • การเล่น
  • พื้นที่เรียนรู้
  • ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว

มี

อายุ (ปี)

  • 0-3
  • 4-6
  • 7-12

ที่อยู่

Sno Child Development Center ตำบล โสน อำเภอ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

จังหวัด

ศรีสะเกษ

พิกัด Lat/Long

14.673545903187215, 104.1277511

วิธีเดินทาง

"ทางรถโดยสารประจำทาง จากบขส.ขุขันธ์ มีรถโดยสารสารขุขันธ์โสน ไม่มีเวลาที่แนนอน หรือนั่งรถมอเดตอร์ไซร์รับจ้างมาประมาณ 10 กิโลเมตร ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโสน โดยรถยนต์ส่วนตัว ถึงป้อมยามสี่แยกนาเจริญให่้เลี้ยวซ้ายเพื่อตรงไปตามถนนถึงสี่บ้่านอาวอยเลี้ยวซ้ายตรงมาอีกประมาณ 1 กิโลเมตร เลี่ยวซ้ายเข้ามาในอบต.โสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสนอยํู่ด้า่นหลังอบต.โสน" / นางทัศนีย์ บุญพิคำ 0956182355

ค่าใช้จ่าย

มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม, ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

วันและเวลาทำการ

เปิดเป็นประจำ

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย