< กลับหน้าแรก

เกี่ยวกับ Child Impact

Child Impact เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงและระดมความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน กลุ่ม และหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของสังคมไทย ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและสมบูรณ์พร้อมทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาวะทางสังคมและปัญญา

เราเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี พ.ศ.2564 ที่มีวัตถุประสงค์

  1. พัฒนาระบบสนับสนุนคนทำงานในพื้นที่ ชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือหน่วยงาน ให้มีชุดความรู้ เครื่องมือ ที่ปรึกษา รวมถึงทุนและทรัพยากร ที่เพียงพอต่อการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ในพื้นที่ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย
  2. ขยายโอกาสให้ชุมชน พื้นที่ โรงเรียน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้เข้าถึง know-how ผู้เชี่ยวชาญ ทุน และทรัพยากรในการทำงาน ที่หลากหลายหน่วยงาน บริษัทและองค์กร พัฒนาขึ้นมาและพร้อมจะแบ่งปัน
  3. ระดมทุนและความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน โดยใช้แนวคิดการกระจายทุนสนับสนุนแบบ "เน้นผลลัพธ์" (Outcome funding) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย
  4. เป็นแพลตฟอร์มกลางของทุกภาคส่วน ที่ไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย

ที่ได้ร่วมแบ่งปันสื่อความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาและร่วมมือกันทำงานผ่านแพลตฟอร์ม Child Impact

ChangeFusion logo ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) logo