< กลับหน้าแรก

สถานการณ์สุขภาวะในโรงเรียน

จากฐานข้อมูลโรงเรียนที่ทำแบบประเมินสถานการณ์ใน Child Impact


จำนวนโรงเรียนและจังหวัด

จำนวนโรงเรียน
ที่ทำแบบประเมิน

จำนวนโรงเรียน
ที่ยื่นข้อเสนอโครงการ

  

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับทุน

จำนวนจังหวัดที่มี
โรงเรียนยื่นข้อเสนอโครงการดูรายชื่อจังหวัด

  จำนวนนักเรียน
  ที่ทำกิจกรรม

  จำนวนนักเรียน
  ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น

    

  จำนวนโรงเรียนที่พบปัญหาด้านต่างๆ

  จากโรงเรียนที่ทำแบบประเมินตนเอง

  อันดับ 1 →


    
  อันดับ 2 →


    
  อันดับ 3 →


    
  อันดับ 4 →


    
  อันดับ 5 →


    
  อันดับ 6 →


    
  อันดับ 7 →


    
  อันดับ 8 →


    

  จำนวนโรงเรียนที่เลือกแก้ปัญหาประเด็นด้านต่างๆ

  จากโรงเรียนที่ทำแบบประเมินตนเอง บางโรงเรียนอาจไม่ได้พัฒนาโครงการขอรับทุน

  อันดับ 1 →


    
  อันดับ 2 →


    
  อันดับ 3 →


    
  อันดับ 4 →


    
  อันดับ 5 →


    
  อันดับ 6 →


    
  อันดับ 7 →


    
  อันดับ 8 →


    

  จำนวนนักเรียนที่มีผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ้น

  จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม → จำนวนนักเรียนที่มีผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ้น

  กิจกรรมทางกาย


    

  โภชนาการและอาหารปลอดภัย (การกินผักผลไม้)


    

  โภชนาการและอาหารปลอดภัย (การลดภาวะน้ำหนักเกิน)


    

  ยาสูบ แอลกอฮอล์/สิ่งเสพติด


    

  สุขภาวะทางเพศ


    

  สุขภาพจิต


    

  ความปลอดภัยทางถนน


    

  มลพิษจากสิ่งแวดล้อม (จำนวน นร. ที่ได้รับผลกระทบ)


    


  Child Impact บนโซเชียลมีเดีย