< กลับหน้าแรก

เล่น...เพื่อสร้างโลกที่เป็นสุข แนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นสำหรับเด็ก


เป็นคู่มือแนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นสำหรับเด็ก ที่เรียบเรียงมาจากประสบการณ์จริงและจากงานวิจัยของต่างประเทศ โดยนำมาปรับปรุง พัฒนา และ ทดลองใช้ เพื่อเป็นทางเลือกและแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการส่งเสริมการเล่นและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กแบบมีส่วนร่วม

เล่น...เพื่อสร้างโลกที่เป็นสุข แนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นสำหรับเด็ก image

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา

 • สิ่งเเวดล้อมที่ดีมีผลต่อการพัฒนาเด็ก
 • ความสำคัญของพื้นที่การเล่นที่ต้องพัฒนาต่อเนื่อง
 • การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเล่น
 • แนวทางปฏิบัติในการจัดสภาพแวดล้อม
 • ขั้นตอนลงมือทำ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างพื้นที่แก่เด็ก

เมื่อเด็กได้เล่นอย่างมีความสุข ได้ลงมือทำ ได้ใช้ความคิดวางแผนตัดสินใจ ได้ใช้จินตนาการ สิ่งดังกล่าวก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเพิ่มพูนทักษะชีวิตแก่เด็ก ทำให้เด็กนับถือตนเอง เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น เป็นเเรงขับเคลื่อนอันจะนำไปสู่พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสติปัญญา ทั้งนี้ผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้อำนวยในการสร้างสิ่งเเวดล้อมให้เด็ก ๆ สามารถเล่นได้อย่างมีความสุข

ลิงก์ไปยังเนื้อหา: กดเพื่อเรียกลิงก์


จำนวนผู้ดูเรื่องนี้: 1475

เขียนเมื่อ: 10-03-2023 10:31

ที่มา: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

ผู้เขียน/ผู้จัดทำ:

หมวดหมู่

 • กิจกรรมทางกาย
 • ทักษะในชีวิต

ผู้ใช้ความรู้

 • ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ครู
 • ผู้ปกครอง

กลุ่มเป้าหมาย

 • ปฐมวัย
 • ประถมศึกษาตอนต้น
 • ประถมศึกษาตอนปลาย
 • มัธยมศึกษาตอนต้น
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับความง่ายในการนำไปใช้งาน: ใช้ได้ทันทีด้วยตนเอง

คำแนะนำการใช้:

-

ชุดความรู้นี้ นำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนของท่านได้มากน้อยแค่ไหน?

Child Impact บนโซเชียลมีเดีย